Aanbod

1. Intelligentieonderzoek:

Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht voor een intelligentietest. Er zijn drie verschillende testen beschikbaar:

 • WPPSI-IV-NL | Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence.

IQ test voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar.

 • WISC-V-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-V

IQ test voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar.

 • WNV-NL | Wechsler Non Verbal

Non verbale IQ test voor kinderen en adolescenten van 4 tot en met 21 jaar, speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen en kinderen met een migratieachtergrond. Voor deze test hoeft uw kind/jongere de Nederlandse taal dus niet machtig zijn.

Omdat ik het erg belangrijk vindt om op maat tegemoet te komen aan elke hulpvraag splits ik de IQ testing op in een basispakket en een uitgebreid pakket. Zo winnen ouders die bijvoorbeeld enkel een testafname wensen voor terugbetaling van logopedie geld én tijd. Bij het uitgebreide pakket maak ik dan weer ruimte om verder te kijken dan de cijfers op zich. Hierbij staan de observaties en interpretaties van de scores en hoe deze samenhangen centraal. Wat betekenen deze cijfers concreet voor de denkwijze en het gedragspatroon van het kind?

Basispakket WPPSI-IV NL en WISC-V-NL:

Dit wordt vaak gevraagd in het kader van terugbetaling logopedie. Binnen dit pakket vallen volgende zaken:

 • Afname test (1,5 uur).
 • Rapport met resultaten. Dit houdt in:
  • Scores op de vijf indexen: Verbaal begrip, Visueel Ruimtelijk vermogen, Fluid redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid
  • Score totaal IQ
  • Subtestscores, percentielscores
  • Besluit en korte interpretatie van de resultaten (wat betekenen de cijfers concreet?)
 • Optioneel: feedbackgesprek 30 minuten

Uitgebreid pakket WPPSI-IV-NL en WISC-V-NL:

Aan te raden bij zorgen van ouders/school rond leerproblemen, (hoog)begaafdheid, ontwikkelingsstoornissen,… Binnen dit pakket vallen volgende zaken:

 • Afname test (1,5 uur).
 • Uitgebreid verslag. Dit houdt in:
  • Scores op de vijf hoofdindexen: Verbaal begrip, Visueel Ruimtelijk vermogen, Fluid redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid
  • Score totaal IQ
  • Subtestscores, percentielscores
  • Bijkomende analyse van de schalen Non-verbaal IQ, Algemene vaardigheden index, Cognitieve Competentie index
  • Uitgebreide observaties per afgenomen subtest
  • Interpretatie van alle indexscores en totaal IQ
  • Formulering concrete adviezen voor uw kind
 • Feedbackgesprek 60 min

Pakket WNV-NL:

Indien kinderen de Nederlandse taal niet machtig zijn, bij sprake van ernstig selectief mutisme of ernstige taalachterstand kan deze test een idee geven van de cognitieve capaciteit van het kind/jongere, los van zijn of haar taalvaardigheden. Binnen dit pakket vallen volgende zaken:

 • Afname test (45 min).
 • Verslag met (interpretatie van) totaal IQ, subtestscores en observaties.

Het is steeds mogelijk een schooloverleg te organiseren om de resultaten te bespreken indien gewenst.

2. Screening ontwikkeling.

Indien er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van uw kind (ontwikkelingsniveau, sociaal-emotionele competenties, vermoeden ASS, ADHD, depressie, angststoornissen,…) dan kunnen we samen een screeningstraject opstarten. Dit kan volgende zaken inhouden:

 • IQ afname (zie luik intelligentieonderzoek voor meer info hierover)
 • Vragenlijsten voor ouders/leraren/jongeren rond emotieregulatie, executieve functies, kenmerken ASS,…
 • Belevingsonderzoek: peilen naar algemeen welbevinden kind/jongere (zelfbeeld, identiteit, hechting, familiale moeilijkheden,…). Bij jongere kinderen hoort hier ook een spelobservatie bij.

Indien ik inschat dat er verdere officiële diagnostiek nodig is verwijs ik u door naar erkende praktijken/psychiaters. Het doel van een screening bij mij is dus NIET het kleven van een etiket (diagnose stellen), maar eerder samen zoeken naar onderliggende factoren die bijdragen aan de moeilijkheden die het kind of de jongere ervaart. Ik geloof niet in het categoriseren van kinderen, maar wel in een holistische aanpak waarbij we alle factoren grondig bekijken en samenleggen om tot antwoorden te komen.

3. Therapie kinderen, jongeren en hun ouders.

Op vlak van therapeutisch werk zijn de thema’s die mij het meest liggen hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, zelfbeeld, ouder-kindrelatie en angsten. We starten met een intakegesprek – voor jongere kinderen is dit enkel met de ouder(s), jongeren mogen zelf kiezen of ze alleen willen komen, samen, of ook de ouders eerst eens apart. We bespreken dit bij de aanmelding. Na de aanmelding volgen drie explorerende sessies. In deze sessies probeer ik rustig te werken aan wederzijds vertrouwen, een veilig gevoel, en maak ik een eerste inschatting van de samenhang van de problematiek. Na deze drie sessies volgt een feedbackgesprek waarbij ik mijn observaties deel en we een plan opstellen voor het verdere traject. Indien nodig kan er eerst nog een diagnostisch traject aangeraden worden om bepaalde pistes te onderzoeken of uit te sluiten. Dit verdere traject kan bestaan uit therapie voor uw kind/jongere, ouderbegeleiding of een combinatie van beide. Binnen therapie staan warmte en huiselijkheid centraal. De schoenen gaan in de kast en we maken het ons gezellig met spelmateriaal, creatief werk of een therapeutisch gesprek, afhankelijk van wat past bij jouw kind/jongere. Sommige kinderen zijn erg verbaal, andere vragen een meer speelse aanpak. Ouders worden steevast betrokken door korte feedback op het einde of uitgebreide feedbacksessies tussendoor. Soms worden er ook tips of opdrachten voor thuis meegegeven.

Ik gebruik vaak inzichten en technieken uit de schematherapie. Schematherapie is een therapievorm waarbij gekeken wordt naar hoe de mentale basisbehoeften van kinderen voldaan zijn, we sporen tekorten op en kijken vandaaruit welke ‘overlevingsstrategieën’ het kind ontwikkelde. Zo kan een kind met een tekort aan verbondenheid door bijv. een pestverleden en moeite met sociale contacten als overlevingsstrategie gaan liegen tegen leeftijdsgenootjes en ouders. Binnen therapie werken we dan niet aan het liegen op zich, maar aan de behoefte die erachter ligt, namelijk stoer/cool/leuk gevonden worden door leeftijdsgenootjes, of met andere woorden: graag gezien worden door anderen.

4. Therapie jongvolwassenen.

Tot slot kunnen jongvolwassenen bij mij terecht voor een individueel therapeutisch traject. Volgende thema’s komen hierbij vaak aan bod: vragen rond toekomst, identiteitscrisis, faalangst, perfectionisme, laag zelfbeeld, sociale moeilijkheden, depressiviteit, burn-out en hoogbegaafdheid.

Samen gaan we aan de slag met jouw persoonlijke moeilijkheden. De inhoud van de therapie is gebaseerd op jouw noden en waar jij je comfortabel bij voelt. De ene persoon houdt van diepgaande gesprekken, de ander heeft wat creativiteit en materiaal nodig om zich te uiten. We zoeken samen naar de juiste aanpak op maat. Bij mij mag je helemaal jezelf zijn en aangeven wat wel of niet past bij jou. Ook binnen deze begeleidingen worden vaak elementen van schematherapie aangehaald om te kijken naar hoe je huidige functioneren samenhangt met wat je geleerd hebt door eerdere ervaringen uit het verleden.